PersianBlog | Free Templates | Blogs List

    وبلاگ | آرشیو | تماس

   جوکستان...!   

- ایلیا بیا برای هم خاطره خنده دار تعریف کنیم، اصلا بیا برای هم جوک تعریف کنیم.
  می دونی جوک چیه؟
  جوک یه داستان خنده داره که برای هم تعریف می کنن و می خندن.
  حالا تو یه جوک تعریف کن.
- یوهوهوهوهاهاهاها...
من:
- نه، ببین مثلا این یه جوکه (کشتم خودمو یه جوک پیدا کنم که ناموسی نباشه):
  یه روز یه شکارچیه میره شکار فیل، فیلا فرار می کنن میرن بالای درخت، شکارچیه میگه بیاین پایین، فیلا میگن نه نه نه ما فیل نیستیم ما گیلاسیم...
من و ایلیا:
  یه روز به یه مورچه یاد دادن با قاشق چنگال غذا بخوره، همه دورش جمع شده بودن و داد می کشیدن وااای... بعد یه یارو اومد اینجوری با انگشتش مورچهه رو له کرد گفت نترسین بابا، مورچست...
  حالا تو یه جوک بگو.
- یه روز یه شکارچیه رفت فیلا رو شکار کنه، فیله رفت بالای درخت گفت نه ما فیل نیستیم ما...ممم...ما هلوییم
من:
- حالا یه جوک دیگه بگو
- ببین جغده و با زنبوره و با خرگوشهو با مورچهه و با...با فیله و با بچه فیلهو با آقا خرگوشه و با بچه خرگوشهو داشتن با هم زندگی می کردن بعد یه گرگی اومد بعد اینا رو گرف خورد بعد رفت توی رودخخخخ... بعد رفت توی رودخونه خوابید... هاهاهاهاهاها
- تموم شد؟
  حالا یه جوک خنده دار دیگه تعریف کن
- یــــــــــــــــه روز... ا...یه روز! خــــــــــــــــــــــــوب؟
- خوب؟
- آقا گرگه و آقا شیرهو با آقا ببرهو با آقا پلنگـــــــــــــــــــــــــــه با هم زندگی کردن بعـــــــــــــــــد یه پلنگ ترسناک اومـــــــــــــد بعد اینا رو خورد بعــــــــــــــــــــد بالای درخت خوابید
من:
- بالای درخت که نمیشه خوابید، میفته پایین!!!!!!!!!!!!!!
- آره میفته پایین، حالا یه جوک دیگه تعریف کن
- ببین، یــــــــــه روز.... گاوِهـــــــــــــــــــــــو، خوب؟!!
- خوب
- گاوهـــــــــــــــو  بـــــــــــا آقا گرگهو با پلنگـــــــه آقا شیره بعد اومــــــــــــــــــــــــد گرفت خوردشون بعد  رفت توی خاک، رفت زمین خوابید....
من:
- تموم شد
- حالا یکی دیگه
- نـــــــــــه تموم شد
- جان من، یکی دیگه تعریف کن بخندیم
- نه بزار ماشینا همه تموم شد
- خوب جوک شکارچیه رو تعریف کن
- شکارچیه رو که گفتم
- خوب دایی نبود، برا دایی تعریف کن
- یه روز شکارچیــــــــــــــــــــــــه می خواستتیر بزنه به فیلا، می خواست تیر بزنه به فیله، بعـــــــد فیله گفت نه نــــــه من.......... من....................................................آلبالوام
من:
- آلبالو!!!!؟
- حالا مورچهه رو تعریف کن
- تموم شد دیگه
- نه مورچهه، با قاشق چنگال غذا می خورد
- خوردم
- خوردی؟
- آره
- چیو خوردی؟
- گازو رو
- تموم شد جوکت؟
- نه.................................... آره
- بگو خداحافظ شما
- خداحافظ گندو

***************************

لطفا چند عدد جوک سالم یادمان بدهید...!

لینک